Type alias ResponseDataSchema

ResponseDataSchema: SchemaParameters<{ ResponseDataByKey?: string; ResponseDataByName?: RelativeDistinguishedNamesSchema; extensions?: ExtensionsSchema; producedAt?: string; responderID?: string; response?: SingleResponseSchema; version?: string }>

Generated using TypeDoc